สัมมนาออนไลน์


แม้เรายังคงต้องรักษาระยะทางสังคม แต่เราก็ยังอัพเดทข้อมูลของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพได้ด้วยสัมมนาออนไลน์

ซีรีส์สัมมนาออนไลน์ที่จะบรรยายถึงธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในช่วงที่เกิดวิกฤตโรคระบาด COVID-19 และหลังการระบาด

เรามีทั้งหมด 5 หัวข้อด้วยกัน หัวข้อแรกเริ่มวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน เวลา 14:00 - 15:00 น.

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องมือแพทย์, ตัวแทนจัดจำหน่าย, ผู้นำเข้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 


พฤหัสบดี
18 มิถุนายน 2563

Investment support and opportunities in medical industry for COVID-19 outbreaks and technologies in medical devices (TBC)

14:00 Investment support and opportunities in medical industry for COVID-19 outbreaks

Speakers:

 • Miss Sonklin Ploymee, Director, Industrial Linkage Development Division, The Board of Investment of Thailand
 • Miss Kritsana Saeheng, Investment Promotion Officer, Professional Level, Investment Promotion Division 1, The Board of Investment of Thailand


14:40 The using of Cyberdyne's HAL Rehabilitation Cyborg in treating paralysis patients

Speaker:

 • Mr. Krit Kunplin, CEO, Zignature Robotics  


การบรรยาย: ภาษาอังกฤษ

พฤหัสบดี
25 มิถุนายน 2563

สถานการณ์การค้าเครื่องมือแพทย์หลังสถานการณ์โควิด-19 และกลยุทธ์การปรับทิศทางธุรกิจเพื่อก้าวข้ามวิกฤตโรคระบาด

14:00 สถานการณ์การค้าในอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคตหลังสถานการณ์โควิด-19

ผู้บรรยาย: คุณอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

14:40 ประสบการณ์จริงจากผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ไทย: กลยุทธ์ปรับตัวรับมือเพื่อหาโอกาสใหม่ และการก้าวข้ามสถานการณ์วิกฤต Covid-19

ผู้บรรยาย: 

 • คุณสุธี ไตรวิวัฒน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไตรวิวัฒน์ อินเตอร์เทรด จำกัด
 • คุณธีรภัทร์ อุ่ยรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จำกัด
 • คุณธันยวัฒน์ จิตติพลังศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การบรรยาย: ภาษาไทย

พฤหัสบดี
9 กรกฎาคม 2563

Current macro view of medical business direction and government regulation (TBC)

14:00 Medical Device Market overview and Economic IMPACT of COVID-19 on Global and Southeast Asia Countries (pre and post pandemic of COVID-19)

ผู้บรรยาย:

 • ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย

14:30 Law and Regulations Adjustment related to COVID-19 and Their Impacts to Medical Devices Industry

ผู้บรรยาย:

 • ภญ.กรภัทร ตรีสารศรี ผู้อานวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์

15:30 Anti-Corruption in Healthcare Industry

ผู้บรรยาย: คุณทินกร เขมะวิชานุรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

การบรรยาย: ภาษาไทย

พฤหัสบดี
23 กรกฎาคม 2563

Strategic Management of 3 National Funds for Public Health in Thailand

14:00 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ผู้บรรยาย: 

 • นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ และโฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

14:30 สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กรมบัญชีกลาง

ผู้บรรยาย: 

 • คุณสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ นิติกรชำนาญการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
 • คุณรชตะ อุ่นสุข  นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลกรมบัญชีกลาง

15:00 สิทธิผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม

ผู้บรรยาย: 

 • คุณภคมน ศิลานุภาพ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม
 • คุณบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคม

พฤหัสบดี
6 สิงหาคม 2563

How New Normal will Change Healthcare Industry

14:00 New Normal in Medical Service Policy from Ministry of Health

ผู้บรรยาย:

 • นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

14:20 New Normal in Private Hospital Service

ผู้บรรยาย:

 • ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

การบรรยาย: ภาษาไทย

วันพุธที่
26 สิงหาคม 2020

Rapid Test ยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการควบคุมโรคหรือไม่ หรือมีเครื่องมือใหม่?

14:00 Rapid Test ยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการควบคุมโรคหรือไม่ หรือมีเครื่องมือใหม่?

บรรยายโดย:

 • Dr. Yutaka Takarada, R&D Director, TBA Co., Ltd.
 • Mr. Hitoshi Sakurada, Sales Manager, TBA Co., Ltd.
   

บรรยาย: ภาษาอังกฤษ